Tag

Forsiktighetsregler | Provaac

Pentium Forte Plus vet.

Ansvarsfraskrivelse: Denne siden er for dyrehelsepersonell.

INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon til atlantisk laks1 dose (0,1 ml) inneh.: Inaktivert Aeromonas salmonicida subsp. Salmonicida RPS ≥70, Vibrio anguillarum serovar O1 og O2α, RPS60 ≥75, Vibrio salmonicida RPS60 ≥90, Moritella viscosa RPS ≥70, formalininaktivert infeksiøs pankreasnekrosevirus (IPNV) dyrket på cellekultur (≥1 ELISA-enheter), emulgatorer. Adjuvans: Mineralolje.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer aktiv immunitet mot Aeromonas salmonicida, Vibrio anguillarum serovar O1 og O2α, Vibrio salmonicida, Moritella viscosa og IPNV. Beskyttende immunitet utvikles gradvis etter vaksinering. Tid til utvikling er avhengig av vanntemperatur. Beskyttelse mot furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose, infeksjon med Moritella viscosa og IPNV er vist fra 400 døgngrader etter vaksinering. Måling av spesifikke antistoffer etter vaksinering viser maks. nivåer 3-6 måneder etter sjøsetting. Antistoffnivåene reduseres deretter gradvis, men er for de bakterielle komponentene fremdeles signifikante 6-12 måneder etter sjøsetting.

Indikasjoner

Atlantisk laks (Salmo salar L.): Aktiv immunisering for å redusere kliniske symptomer og dødelighet forårsaket av infeksjoner med Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida (furunkulose), Vibrio anguillarum serovar O1 og O2α (vibriose), Vibrio salmonicida (kaldtvannsvibriose), IPNV (infeksiøs pankreasnekrosevirus) og Moritella viscosa (vintersår).

Kontraindikasjoner

Skal ikke brukes ved pågående sykdomsutbrudd. Skal ikke brukes til fisk beregnet for reproduksjon.

Bivirkninger

Redusert appetitt kan sees de første dager etter vaksinering. Oljeadjuvans gir økt risiko for bivirkninger i form av sammenvoksninger og pigmentering i bukhulen. Vanligvis sees moderate forandringer som kan fjernes manuelt og normalt ikke medfører nedklassing ved slakting. Moderate forandringer er gjennomsnittlig Speilberg score <2 med en spredning i enkeltfisk fra 1-3. Mer omfattende forandringer (Speilberg score ≥4) kan forekomme i enkeltfisk. Slike forandringer forekommer normalt hos <5% av vaksinert populasjon. Uheldig eller feil vaksinasjonsteknikk vil øke risikoen for bivirkninger og graden av disse.

Forsiktighetsregler

Kun frisk fisk skal vaksineres. Det anbefales minimum 25 g fiskestørrelse ved vaksinering og minimum 400 døgngrader fra vaksinering til forventet smitteeksponering. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Se pakningsvedlegget.

Interaksjoner

Ingen informasjon vedrørende sikkerhet og effekt ved samtidig bruk av andre vaksiner; det anbefales at det ikke gis andre vaksiner 14 dager før og 14 dager etter vaksinasjon.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet ved bruk til fremtidig stamfisk er ikke klarlagt, og vaksinen skal derfor ikke benyttes til fisk beregnet for avl.

Dosering

0,1 ml pr. fisk med minimumsvekt på 25 g. Tilberedning/Håndtering: Ristes godt før bruk. Temperering til romtemperatur (15-20°C) vil lette injeksjonen. Steril sprøyte må brukes. Se for øvrig pakningsvedlegg. Administrering: Fisken bedøves først før 0,1 ml injiseres intraperitonealt i området foran bukfinnene (ca. 1 bukfinnelengde foran basis av bukfinnene). Hele vaksinedosen skal deponeres i bukhulen.

Overdosering/Forgiftning

Injeksjon av dobbelt dose gir ikke økt dødelighet etter vaksinering.

Tilbakeholdelsestider

Slakt: 0 døgngrader.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) og i originalpakning for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses. Beskyttes mot frost (f.eks. ved oppbevaring på oppdrettsanlegget). Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: Brukes samme dag.

Ansvarsfraskrivelse: Denne siden er for dyrehelsepersonell.

Clynav

Ansvarsfraskrivelse: Denne siden er for dyrehelsepersonell.

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning til atlantisk laks1 dose (0,05 ml) inneh.: 5,1-9,4 µg pUK-SPDV-poly2#1 DNA-plasmid som koder for proteiner fra salmonid alfavirus, kaliumklorid, kaliumhydrogenfosfat, dinatriumfosfatheptahydrat, natriumklorid, renset vann.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer aktiv immunitet mot salmonid alfavirus subtype 3 (SAV3).

Indikasjoner 

Atlantisk laks (salmo salar): Aktiv immunisering for å redusere hemming av daglig tilvekst, samt redusere dødelighet og lesjoner i hjerte, pankreas og skjelettmuskulatur forårsaket av pankreassykdom etter smitte med SAV3. Beskyttende immunitet utvikles innen 399 døgngrader (gjennomsnittlig vanntemperatur i °C × antall dager) etter vaksinasjon. Varighet av immunitet er ca. 3 måneder etter vaksinasjon (vist under laboratorieforhold ved vanntemperatur 12±2°C).

Kontraindikasjoner 

Ingen.

Bivirkninger

Forbigående endringer i svømmeatferd, pigmentering og mangel på matlyst er svært vanlig, og kan sees i hhv. opptil 2, 7 og 9 dager. Det er vanlig at det oppstår skader på injeksjonsstedet etter administrering som kan vedvare hos opptil 5% av fisken i minst 90 dager, og kan sees både makroskopisk og mikroskopisk.Rapportering av bivirkninger

Forsiktighetsregler 

Kun frisk fisk skal vaksineres. En kroppsvekt på minimum 25 g er anbefalt ved vaksinering. Personlig beskyttelsesutstyr, f.eks. beskyttende hansker, bør brukes ved håndtering av preparatet. Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegg/etikett.

Interaksjoner 

Ingen informasjon vedrørende sikkerhet og effekt ved samtidig bruk med andre preparater. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om vaksinen skal brukes før eller etter andre preparater.

Drektighet/Laktasjon

Virkning på reproduksjon er ikke undersøkt. Skal ikke brukes til stamfisk.

Dosering 

Preparatet ristes lett før bruk. Bedøv fisken til den er håndterbar. 0,05 ml gis i.m. Administrering: Plasser nålen 90° inn i epaxial-muskelen i området umiddelbart foran og lateralt for ryggfinnen. For valg av kanyle og bruksanvisning for overføringsslangen, se pakningsvedlegg. Injeksjonsutstyret bør kalibreres og inspiseres regelmessig for å sikre nøyaktig dosering.

Overdosering/Forgiftning

Overdosering har ikke gitt andre effekter enn de beskrevet under bivirkninger.

Tilbakeholdelsestider

Slakt: 0 døgngrader.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares og transporteres i kjøleskap (2-8°C). Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 10 timer.

Ansvarsfraskrivelse: Denne siden er for dyrehelsepersonell.