Ansvarsfraskrivelse: Denne siden er for dyrehelsepersonell.

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning til atlantisk laks1 dose (0,05 ml) inneh.: 5,1-9,4 µg pUK-SPDV-poly2#1 DNA-plasmid som koder for proteiner fra salmonid alfavirus, kaliumklorid, kaliumhydrogenfosfat, dinatriumfosfatheptahydrat, natriumklorid, renset vann.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer aktiv immunitet mot salmonid alfavirus subtype 3 (SAV3).

Indikasjoner 

Atlantisk laks (salmo salar): Aktiv immunisering for å redusere hemming av daglig tilvekst, samt redusere dødelighet og lesjoner i hjerte, pankreas og skjelettmuskulatur forårsaket av pankreassykdom etter smitte med SAV3. Beskyttende immunitet utvikles innen 399 døgngrader (gjennomsnittlig vanntemperatur i °C × antall dager) etter vaksinasjon. Varighet av immunitet er ca. 3 måneder etter vaksinasjon (vist under laboratorieforhold ved vanntemperatur 12±2°C).

Kontraindikasjoner 

Ingen.

Bivirkninger

Forbigående endringer i svømmeatferd, pigmentering og mangel på matlyst er svært vanlig, og kan sees i hhv. opptil 2, 7 og 9 dager. Det er vanlig at det oppstår skader på injeksjonsstedet etter administrering som kan vedvare hos opptil 5% av fisken i minst 90 dager, og kan sees både makroskopisk og mikroskopisk.Rapportering av bivirkninger

Forsiktighetsregler 

Kun frisk fisk skal vaksineres. En kroppsvekt på minimum 25 g er anbefalt ved vaksinering. Personlig beskyttelsesutstyr, f.eks. beskyttende hansker, bør brukes ved håndtering av preparatet. Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegg/etikett.

Interaksjoner 

Ingen informasjon vedrørende sikkerhet og effekt ved samtidig bruk med andre preparater. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om vaksinen skal brukes før eller etter andre preparater.

Drektighet/Laktasjon

Virkning på reproduksjon er ikke undersøkt. Skal ikke brukes til stamfisk.

Dosering 

Preparatet ristes lett før bruk. Bedøv fisken til den er håndterbar. 0,05 ml gis i.m. Administrering: Plasser nålen 90° inn i epaxial-muskelen i området umiddelbart foran og lateralt for ryggfinnen. For valg av kanyle og bruksanvisning for overføringsslangen, se pakningsvedlegg. Injeksjonsutstyret bør kalibreres og inspiseres regelmessig for å sikre nøyaktig dosering.

Overdosering/Forgiftning

Overdosering har ikke gitt andre effekter enn de beskrevet under bivirkninger.

Tilbakeholdelsestider

Slakt: 0 døgngrader.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares og transporteres i kjøleskap (2-8°C). Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 10 timer.

Ansvarsfraskrivelse: Denne siden er for dyrehelsepersonell.

Author Provacc

More posts by Provacc

Leave a Reply